Elinkaaripalvelut

Elinkaaripalvelut sisältävät tuottavuuspalveluja, huoltopalveluja, varaosapalveluja ja koulutuspalveluja automaatiojärjestelmille, yksittäisille laitteille, ohjelmistoille sekä varaosa- ja koulutustarpeisiin.Elinkaaripalveluiden tarkoitus on varmistaa investoinnin tavoiteltu tuottavuus käyttöönotosta elinkaaren loppuun saakka.

Elinkaaripalveluiden sisällöstä voidaan tehdä erillinen palvelusopimus, jossa määritellään säännöllisesti toteutettavat palvelut. Erikseen tilattavasta palvelusta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Palvelut laskutetaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti, erikseen sovitusti tai Orfer Oy:n voimassa olevan laskutushinnaston perusteella. Hinnat tarkastetaan vuosittain.

Tuottavuuspalvelut

Tuottavuuspalveluilla varmistetaan automaatiojärjestelmän tavoiteltu tuottavuus ja optimoidaan järjestelmän käytettävyyttä ja kyvykkyyttä. 

Tuottavuuspalveluiden tavoitteet:

·       ylläpidetään järjestelmän alkuperäinen toimintakyky

·       optimoidaan järjestelmän alkuperäistä toimintakykyä

·       tehostetaan ja modernisoidaan järjestelmän toimintakykyä

·       tuetaan järjestelmää muutostarpeissa

Automaatiojärjestelmän toimintakyvyn monitorointi ja ylläpito

Järjestelmän tavoiteltua tuottavuutta seurataan tarjolla olevia mittareita ja tavoitelukuja valvomalla. Seurannan lisäksi järjestelmälle tehdään ylläpitäviä ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten laitteiston toiminnallisuuden seurantaa ja virhelokin tai käyttöhenkilökunnan palautteen perusteella tehtäviä toistuvien ongelmien juurisyiden selvitys- ja korjaustöitä.

Automaatiojärjestelmän toimintakyvyn optimointi

Tuotantotarpeen muuttuessa tai järjestelmän ikääntyessä analysoidaan mahdollisuus optimoida järjestelmää nykyisillä laitteistoilla ja ohjauksilla. Optimointi suoritetaan laitteiston työvaiheita, odotusaikoja ja liikeratoja analysoimalla. Analyysin perusteella voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota järjestelmälle eri toimintavaiheiden optimointia nykyisellä laitteistolla ja rakenteellisilla muutoksilla.

Automaatiojärjestelmän toimintakyvyn tehostus ja modernisointi

Tuotantotarpeen muuttuessa analysoidaan ensin mahdollisuus optimoida järjestelmää nykyisillä laitteistoilla ja ohjauksilla. Optimoinnin ollessa nykyisellä laitteistolla riittämätön toimenpide tuotannon tehostamiseksi, tehdään suunnitelma laitteiston modernisoinnista.

Muutostyöt ja tuotemuutokset

Muutostyöt ja tuotemuutokset käsitellään ja toteutetaan tapauskohtaisesti. Muutostarpeen lähtötiedot analysoidaan ja muutostyön vaatimista toimenpiteistä tehdään suunnitelma. Suunnitelman perusteella tehdään muutoskuvaus ja arvioidaan työmäärä ja kustannus. Muutostyön ollessa suuri ja sisältäen laitteistomuutoksia, voidaan muutostyö tulkita laitemodernisoinniksi.

Huoltopalvelut 

Ennakoivalla huollolla varmistetaan laitteiden ja laitteistoa ohjaavien ohjelmistojen toimintakyvyn säilyminen ja minimoidaan ennalta-arvaamattomien laiterikkojen syntyminen. Vikatilanteissa 24/7-tukipalvelu nopeuttaa linjan tuotantoon palautumista.

Huoltopalveluiden tavoitteet:

·       ylläpidetään järjestelmän alkuperäinen toimintakyky

·       pidetään tuotantokatkojen todennäköisyys minimissä

·       pidetään vikatilanteen aiheuttama tuotantokatko lyhyenä

Huoltotarvekartoitus

Huoltotarvekartoitus suoritetaan ennalta sovittuna ajankohtana erikseen määritellylle laitteistolle. Huoltotarvekartoituksessa tarkastetaan laitteiston kunto ja toiminta huoltotarpeen määrittelemiseksi. Havaitut huoltotarpeet raportoidaan ja havaintojen perusteella laitteistolle tarjotaan suositus jatkotoimenpiteistä ja varaosista.

Ennakkohuolto

Ennakkohuolto suoritetaan ennalta sovittuna ajankohtana erikseen määritellylle laitteistolle. Ennakkohuoltoon kuuluu ennakkohuolto-ohjelman mukainen huolto. Jos ennakkohuollon sisältöä ei ole erikseen määritelty, kuuluu ennakkohuoltoon laitteiston kunnon ja toimintojen tarkastus, erikseen sovittujen osien vaihto ja tarvittavat voitelut. Ennakkohuolto raportoidaan ja havaintojen perusteella laitteistolle tarjotaan suositus jatkotoimenpiteistä ja varaosista.

Elinkaariarvio

Laitteiston elinkaaren arviointi tapahtuu analysoimalla laitteistosta saatavilla olevaa huoltohistoriaa, käyttötunteja, tahtiaikaa, ympäristöolosuhteita, varaosien saatavuutta sekä kyseiselle laitteistolle ominaista elinkaariarviota. Elinkaariarvio raportoidaan ja havaintojen perusteella laitteistolle tarjotaan suositus jatkotoimenpiteistä ja varaosista.

Korjaushuolto

Korjaushuollon tarkoituksena on poistaa laitteistossa oleva vika tai laitteiston toimintahäiriö. Korjaushuoltoon kuuluu häiriön paikallistaminen, korjaus ja virheellisten osien vaihto. Korjaushuolto raportoidaan ja havaintojen perusteella laitteistolle tarjotaan suositus jatkotoimenpiteistä ja varaosista.

oCare 24/7-tukipalvelu

Orfer oCare 24/7-tukipalvelu on puhelimitse tai mahdollisella etäyhteydellä annettavaa tukipalvelua akuutin ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Palvelun ensisijainen tarkoitus on saattaa häiriötilanteessa oleva laitteisto mahdollisimman nopeasti takaisin tuotantoon. Tukipalvelu raportoidaan ja havaintojen perusteella tarjotaan suositus jatkotoimenpiteistä.

Varaosapalvelut

Varaosapalvelut kattavat varaosasuositukset, komponentit, valmistuksen, toimituksen ja tarvittaessa asennus- ja käyttöönottopalvelun.

Varaosapalveluiden tavoitteet:

 

·       oikein mitoitetut varaosasuositukset

·       varaosatuki läpi laitteiston elinkaaren

·       tuotantokatkot minimiin

Varaosapaketit

Projektitoimituksen yhteydessä tarjotaan toimittajan kokoama suositus varaosista ja tuetaan asiakasta varaosien kriittisyyden määrittelyssä.

Varaosatilaukset

Varaosat välittömään tarpeeseen tai varaosavaraston täydentämiseen.

Valmistuksesta poistuneet varaosat

Valmistajien varaosatuen päätyttyä voidaan selvittää, onko osa kunnostettavissa, voiko sitä hankkia käytettynä tai löytyykö sille korvaava osa. 

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluilla varmistetaan järjestelmän käytön ja ylläpidon toteutuvan suunnitellulla, tehokkaalla ja turvallisella tavalla. Säännölliset kunnossapitotoimet säilyttävät laitteen toimintakyvyn ja vikatilanteiden esiintyminen harvenee.

Palvelun tavoite

·       Järjestelmän tehokas ja asianmukainen käyttäminen

·       Järjestelmän tehokas ja asianmukainen kunnossapito

·       Järjestelmän turvallinen käyttäminen

Järjestelmän käyttökoulutus

Kohderyhmänä käyttökoulutukselle on järjestelmää käyttävä- ja ylläpitävä henkilökunta.

Järjestelmän kunnossapitokoulutus

Kohderyhmänä käyttökoulutukselle on järjestelmää käyttävä- ja ylläpitävä henkilökunta.

Erikseen määritelty koulutussisältö

Kohderyhmänä määritellään erikseen.